Welcome辛运飞艇为梦而年轻!

 • 绿城中国:
 • 简历投递邮箱:wangsu@infratiles.com
 • 绿城房产辛运飞艇:
 • 简历投递邮箱:HR@infratiles.com
 • 绿城管理辛运飞艇:
 • 简历投递邮箱:liweipeng@infratiles.com
 • 绿城资产辛运飞艇:
 • 简历投递邮箱:panfenfen@infratiles.com
 • 绿城小镇辛运飞艇:
 • 简历投递邮箱:heyuhua@infratiles.com
 • 绿城生活辛运飞艇:
 • 简历投递邮箱:ideallife@infratiles.com